{literal}

Smluvní podmínky ú?asti v partnerském programu spole?nosti Douglas Czech Republic (?eská republika)

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky ú?asti upravují spolupráci mezi distribu?ními partnery (p?idru?enými spole?nostmi /spolupracujícími partnery) a spole?ností Parfümerie Douglas GmbH (dále jen „spole?nost Douglas“) v rámci privátní p?idru?ené sít? spole?nosti Douglas (pvn.Douglas.cz).

Ú?astník?m partnerského programu musí být alespo? 18 let a musí být pln? zp?sobilí k právním úkon?m.

 
2.Tvorba, obsah a údr?ba partnerského webu

(1) Prost?ednictvím naší privátní sít? vám pro ú?ely pou?ití v souladu se smlouvou poskytneme vybrané grafické a textové odkazy (dále jen „odkazy“) pro váš web.Ve všech vhodných ?ástech svého webu m??ete vkládat pouze tyto odkazy, a to v p?im??eném po?tu.Odkazy lze p?itom za?lenit pouze do webu, jeho? adresu (URL) jste uvedli p?i registraci v partnerském programu spole?nosti Douglas. Jakékoli jejich vyu?ití v informa?ních bulletinech musí být provád?no v p?ímém spojení s uvedeným webem.Odkazy slou?í k identifikaci vašeho webu v naší partnerské síti a pro navázání spojení mezi vaším a naším webem.Spojení s naším webem m??e být navázáno pouze prost?ednictvím t?chto odkaz?.Odkazy mohou sm??ovat na r?zné ?ásti našeho webu.V p?ípad? zm?ny domény svého webu musíte p?edem informovat spole?nost Douglas a zm?ny bezodkladn? ulo?it v p?íslušné pou?ívané partnerské síti.Pokud spole?nost Douglas nevznese námitku, je další pou?ívání odkaz? pod novou doménou povoleno.Toté? platí v p?ípad? zm?ny zam??ení ?i komer?ního p?edm?tu vašeho webu.

(2) V souvislosti s technickým nastavením a údr?bou odkaz? jste povinni ?ídit se našimi pokyny pro jejich instalaci.Za ú?elem zajišt?ní p?esnosti ú?tování byste m?li pou?ívat pouze odkazy, které vám poskytne spole?nost Douglas. Aby byla zaru?ena aktuálnost obsahu, musíte jej pravideln? a bezodkladn? nahrazovat nov? upravenými texty, které vám poskytneme, pokud se nejedná o texty dynamicky spravované nebo m?n?né spole?ností Douglas.

(3) Údr?ba vašeho webu je výhradn? vaší odpov?dností.Po dobu pou?ívání našich odkaz? musíte pravideln? a bezodkladn? nahrazovat informace a odkazy související s produkty spole?nosti Douglas a odstra?ovat zastaralé odkazy a obsah, pokud se nejedná o odkazy a obsah dynamicky spravovaný nebo m?n?ný spole?ností Douglas.

(4) Sv?j web budete tvo?it tak, aby nemohlo dojít k jakékoli zám?n? s naším webem a aby váš web nebudil dojem, ?e se jedná o náš web nebo jeho ?ást.Název vaší domény (URL), nadpis a meta zna?ky (meta tagy) vašeho webu nesm?jí obsahovat zejména výrazy „www.Douglas.cz,“ „Douglas.cz,“ „Douglas,“ „parfumerie Douglas,“ „Douglas-parfumerie,“ „Douglas parfumerie“ nebo „parfumerie-Douglas“ ani ?ádnou zám?rn? nesprávn? hláskovanou podobu výše uvedených výraz?.Krom? toho není bez ohledu na zp?sob pou?ití povoleno nesprávné hláskování naší domény www.Douglas.cz.

(5) Musíte zaru?it, ?e váš web a všechny weby propagující spole?nost Douglas nebudou obsahovat pornografické a erotické materiály, vyobrazení násilí (sexuálního násilí, zabíjení lidí nebo zví?at), diskriminující prezentace osob, urá?ky, extremistické ?i radikáln? politické názory nebo názory ohro?ující mravnost mláde?e, bagatelizování ?i oslavování drog a zbraní a nevhodné zp?soby vyjad?ování (sexuáln? explicitní nebo hrubý zp?sob vyjad?ování, vulgarismy apod.)a nebudete poskytovat ?ádné odkazy na jiné weby s takovým obsahem.Na vašem webu nebo webech, na n?? sm??ují hypertextové odkazy, se dále nesmí nacházet ?ádný obsah, který by mohl poškodit dobré jméno zna?ky Douglas.

(6) Generování soubor? cookies spole?nosti Douglas je dovoleno pouze v p?ípad? pou?ití reklamních materiál? spole?nosti Douglas, jsou-li viditelné a jestli?e vytvo?ení soubor? cookies p?edchází v?domé kliknutí u?ivatelem.Neviditelné za?len?ní internetového obchodu spole?nosti Douglas partnerem za ú?elem vygenerování souboru cookie pro u?ivatele je zakázáno.Obecn? je vám zakázáno pou?ívání vno?ených plovoucích rám? (iFrames), vyskakovacích oken typu pop-up a pop-under a vrstvených reklamních materiál?, které na?ítají reklamu spole?nosti Douglas nebo internetový obchod spole?nosti Douglas a vytvá?í pro u?ivatele soubory cookie bez jejich sou?innosti (cookie dropping/spreading apod.).

(7) Pou?ívání tzv. adware, spyware nebo malware aplikací nebo jiných nevhodných nástroj? je zakázáno.Objednávky vygenerované na základ? elektronické poznámky (jako nap?íklad prost?ednictvím plug-in modulu prohlí?e?e nebo panel? nástroj?) pro u?ivatele s tím, ?e m??e získat další bonusové body ?i jiné dodate?né odm?ny nebo prémie, nejsou tolerovány a objednávky tímto zp?sobem vytvo?ené, jako? i provize s nimi související budou zrušeny.Odm?na bude vyplacena pouze za objednávky vzniklé z b??né marketingové ?innosti v rámci vašeho webu nebo reklamního prostoru.

(8) Pou?ívat funkci konverze po shlédnutí je bez výslovného písemného souhlasu spole?nosti Douglas k pou?ití této metody zakázáno.V p?ípad? získání písemného souhlasu spole?nosti Douglas m??e být pro zajišt?ní konverze po shlédnutí vytvo?en nejvýše jeden soubor cookie.

(9) Pou?ívání tzv. „vynuceného kliknutí“ (princip vynuceného kliknutí) nebo „hrazené slu?by“ (jako nap?íklad „platba za kliknutí,“ „platba za procházení,“ „platba za e-mail,“ „klammlose“ nebo „refrallys“) je zakázáno.

(10) Obecn? musí být váš web zcela pou?itelný, dokon?ený a pro u?ivatele p?ístupný, obsahovat p?íslušné zákonem p?edepsané
oznámení a poskytovat všechny obecné informace vy?adované platnými zákony, vyhovovat všem platným právním p?edpis?m, a nesmí p?edstavovat v podstat? vlastní partnerskou sí? (ve výjime?ných p?ípadech je mo?né svolení spole?nosti Douglas), jejím prvo?adým obsahem nesm?jí být nabídky sout??í, hazardních her ani vým?ny banner? a nesmí nabízet mo?nost nezákonného stahování jakéhokoli druhu.Váš vlastní web dále nesmí vyu?ívat ?ádné vstupní (doorway) stránky a ?ádné stránky pro automatické p?esm?rování na náš web.

(11) P?i odesílání e-mail? obsahujících reklamy spole?nosti Douglas musí být dodr?ován zákaz odesílání nevy?ádané reklamy („spamu“).Po?adavky na odesílání nevy?ádaných e-mail? s reklamami jsou zakázány.P?ed odesíláním e-mail? je tedy nutné získat souhlas spole?nosti Douglas. V p?ípad? porušení povinností spole?nost Douglas na základ? jejího prvního po?adavku odškodníte v souvislosti se všemi nároky t?etích stran a nahradíte spole?nosti Douglas veškeré škody, které jí vzniknou v d?sledku porušení povinností.


3.Výpo?et vaší provize z reklamy

(1) Pro výpo?et vaší provize z reklamy jsou uva?ovány pouze tr?by spole?nosti Douglas plynoucí z prodeje produkt? spole?nosti Douglas zákazník?m, kte?í si náš web zvolili bezprost?edn? p?ed nákupem prost?ednictvím odkaz? na vašem webu (platí poslední soubor cookie).

Nákup a uplatn?ní poukázkových karet se neproplácí. P?i uplatn?ní poukázkových karet se nominální hodnota poukázky ode?ítá od hrazeného základu.

(2) Za ú?elem spravedlivého p?id?lení provize jednotlivým kanál?m je implementována funkce sledování relací, která je aktivní p?i vstupu do obchodu.Je tak mo?né zjistit, zda kontaktem s reklamním médiem skute?n? došlo k ovlivn?ní nákupu.Funkce zmrazení nákupního košíku je aktivní po dobu 30 minut po p?idání ka?dé nové polo?ky do košíku.

(3) Spole?nost Douglas si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které nespl?ují pravidla spole?nosti Douglas (jako je úv?rová spolehlivost nebo nesprávné údaje o zákazníkovi), a vylou?it je z výpo?tu provize.Spole?nost Douglas si dále vyhrazuje právo, bude-li to t?eba, zrušit provizi nebo vymáhat její vrácení v p?ípad? kompletního vrácení produkt? nebo sní?it ?ástku provize v p?ípad? ?áste?ného vrácení produkt?.Prodejem poukázek nevzniká nárok na provizi, a nebude za n?j tedy vyplácena odm?na.

(4) O jakýchkoli zm?nách aktuáln? platných pravidel pro vyplácení provize budete v ?ádném termínu písemn? informování prost?ednictvím sít?.Vaší povinností bude pe?liv? kontrolovat výpisy vydané sít?mi a jakékoli námitky musíte vznést písemn? do jednoho m?síce.V opa?ném p?ípad?, nejedná-li se o situaci, kdy nebylo mo?né vznést námitku do jednoho m?síce, bude výpis pova?ován za p?ijatý.Pro ob? strany vyprší platnost nároku na platbu provize jeden rok po datu splatnosti.

(5) Veškeré provize jsou vypláceny na základ? ?isté hodnoty objednávky (tr?ba mínus poštovné, dan?, storna, duplicitní objednávky, úplné a ?áste?né vrácení produkt? a jinak neplatné prodeje).
P?esné detaily aktuální struktury odm?n naleznete v popisu našeho programu.

(6) U prodej? sledovaných v jiné m?n? ne? v EUR bude sm?rodatný sm?nný kurz stanovený spole?ností Douglas.

(7) Provize a jakékoli bonusy budou vyplaceny po vypršení doby ur?ené k jejich vy?ízení a platby budou distribuovány v pr?b?hu následujícího platebního období.

(8) Minimální ?ástka pro výplatu provize je 5 €.

4.U?ívací práva

(1) Bude vám ud?leno nevýhradní a nep?evoditelné právo p?ístupu na náš web prost?ednictvím odkaz? stanovených touto smlouvou. Toto právo m??e být kdykoli zrušeno.Výhradn? v souvislosti s t?mito odkazy budete mít té? nevýhradní a nep?evoditelné právo pou?ívat logo a jiné materiály spole?nosti Douglas poskytnuté za ú?elem propagace našeho webu. Toto právo m??e být kdykoli zrušeno.Toto právo bude uplat?ováno pouze za ú?elem vytvo?ení vazeb mezi vaším a naším webem, co? vašim u?ivatel?m umo?ní nákup výrobk? spole?nosti Douglas. Licencované materiály nesmíte ?ádným zp?sobem upravovat ani m?nit.P?i porušení výše uvedených pravidel bude spole?nost Douglas oprávn?na smlouvu ukon?it bez výpov?dní lh?ty.


5.Vaše slu?by

(1) Za nastavení, provoz a údr?bu svého webu a za všechny materiály, které jsou na n?m umíst?ny, nesete plnou odpov?dnost.Tato odpov?dnost se zejména vztahuje na technický provoz vašeho webu a nezbytných technických systém?.

(2) Mimo to zaru?ujte, ?e i v rámci svých ostatních obchodních ?inností budete bez výjimky jednat v souladu s platnými zákony.Nebudete zejména provád?t jakékoli reklamní ?innosti, které zasahují do vlastnických práv t?etích stran, obzvlášt? do autorských práv a jiných práv k pr?myslovému vlastnictví, jako jsou nap?íklad práva k ochranným známkám, porušují ustanovení Zákona proti nekalé sout??i (UWG) nebo jsou jakýmkoli jiným zp?sobem obt??ující.

(3) Vaší povinností je odškodnit naši spole?nost v souvislosti s jakýmikoli nároky t?etích stran a náklady, které nám vzniknou v souvislosti s nastavením, provozem, údr?bou a obsahem vašeho webu, za n?j? nesete odpov?dnost, a to za p?edpokladu, ?e takové nároky nevzniknou vinou reklamních materiál? nebo údaj? o produktech poskytnutých spole?ností Douglas. Vaší povinností je také podpora spole?nosti Douglas p?i obran? proti takovým nárok?m t?etích stran vydáváním oznámení, zejména místop?íse?ných prohlášení, a také poskytováním dalších informací.Zdr?íte se jakéhokoli jednání, které by mohlo narušit funk?nost softwaru nebo systému (nap?. e-mailové bomby apod.)a ponesete odpov?dnost za škody vzniklé spole?nosti Douglas v d?sledku takového jednání, které spadá do vaší odpov?dnosti.

(4) Nebudete distribuovat, a? ji? p?ímo ?i nep?ímo, jiné reklamní materiály, které souvisejí s naší spole?ností, ani? byste p?edem získali písemný souhlas.Výše zmín?ný souhlas musí být získán, zejména pokud si p?ejete umístit reklamu na webu t?etí strany nebo v jiném médiu ur?eném pro váš vlastní web s pou?itím výše uvedených materiál? nebo formou odkazu na spole?nost Douglas. V ka?dém p?ípad? musíte zajistit, ?e v d?sledku pou?ití výše uvedených reklamních materiál? nebo názvu spole?nosti Douglas nebude váš web vnímán jako web spole?nosti Douglas ani jako reklama umíst?ná spole?ností Douglas.
Na svém webu nebudete pou?ívat ?ádné materiály, které jste od nás nebo prost?ednictvím našeho webu neobdr?eli za daným ú?elem a s naším souhlasem.

(5) Pou?ívání a propagace webu spole?nosti Douglas v reklamním prostoru internetových vyhledáva?? a prost?ednictvím sponzorovaných odkaz?, na placeném reklamním umíst?ní, v rámci kontextové reklamy a kontextového cílení (jako nap?íklad Google Adwords apod.)poskytovatel? (nap?. Google, Seznam, Yahoo, Bing, MIVA atd.)nejsou dovoleny.


P?i propagaci svého vlastního webu byste m?li dodr?ovat tato pravidla:

V reklamních textech ani v nadpisu reklamy se nesmí pou?ívat výrazy „www.Douglas.cz,“ „Douglas.cz,“ „Douglas,“ „parfumerie Douglas,“ „Douglas-parfumerie,“ „Douglas parfumerie“ nebo „parfumerie-Douglas“ ani ?ádná zám?rn? nesprávn? hláskovaná podoba výše uvedených výraz?.
Adresu (URL) m??ete pou?ít jen jako viditelnou adresu URL (display URL) v reklam?, kterou jste uvedli p?i registraci.Informace pro p?ípad zm?ny vaší domény jsou uvedeny v odstavci 2 (1)
 P?ímé p?esm?rování na web spole?nosti Douglas není dovoleno
 Uvád?ní klí?ového slova „Douglas,“ jakýchkoli kombinací slov „poukaz,“ „sleva,“ „slevový kód,“ „parfumerie,“ „obchod“ a „cz“ (nap?. „Douglas,“ „Douglas parfumerie,“ „Douglas.cz“ atd.) nebo kombinací tato slova vyu?ívajících a jiných podob hláskování nebo nesprávného hláskování není dovoleno.
Vaší povinností je pou?ívat klí?ová slova „Douglas,“ „doprava spole?nosti Douglas,“ „Douglas“ ve všech reklamních kampaních ve „volné shod? vylu?ovacích slov.“Toto se vztahuje i na jakoukoli kombinaci t?chto klí?ových slov.
Vkládání údaj? o produktech spole?nosti Douglas do slu?by Google Merchant Centre není dovoleno.

(6) Nemáte oprávn?ní vytvá?et ?i p?ijímat nabídky naším jménem ani nemáte právo naši spole?nost zastupovat.Nesmíte se ú?astnit zpracování kupních smluv mezi naší spole?nost a našimi koncovými zákazníky.Nesmíte jednat jako obchodní ?i pov??ený zástupce spole?nosti Douglas. Musíte zajistit, aby takový dojem nebudil ani vzhled vašeho webu.Nebudete t?etím stranám poskytovat ?ádné informace, které by takový dojem budily.

(7) Sv?j web budete provozovat nezávisle, ponesete odpov?dnost za jeho obsah a budete dodr?ovat všechna ustanovení právních p?edpis?, zejména ustanovení a povinnosti dle platných zákon? a p?edpis? na ochranu dat, a na základ? prvního po?adavku spole?nosti Douglas tuto odškodníte v souvislosti se všemi nároky vznesenými v??i ní v d?sledku porušení ustanovení právních p?edpis? z vaší strany.
6.Platnost smlouvy

(1) Tato smlouva vstoupí v platnost vámi provedenou elektronickou registrací a p?ijetím registrace spole?ností Douglas a z?stane v platnosti na dobu neur?itou.Sou?asn? vám bude umo?n?n p?ístup do partnerského programu spole?nosti Douglas.

(2) Spole?nost Douglas je oprávn?na vás kdykoli vylou?it z ú?asti v partnerském programu bez udání d?vodu.

(3) Jakékoli porušení smluvních podmínek ú?asti z vaší strany m??e vyústit v okam?ité vylou?ení z partnerského programu spole?nosti Douglas bez výpov?dní lh?ty.Jiné právní kroky, zejména nároky na náhradu škody jsou dále výslovn? vyhrazeny.

(4) Povinností partnera bude odstranit veškeré elektronické reklamní materiály a odkazy ze svých web? ihned po ukon?ení spolupráce a v p?íslušné lh?t? e-mailem odeslat spole?nosti Douglas písemné potvrzení o jejich odstran?ní.

(5) Partner si nebude jakkoli nárokovat provizi za transakce uzav?ené po ukon?ení smluvního vztahu mezi spole?ností Douglas a partnerem.

(6) Nároky na bonusy po ukon?ení platnosti smlouvy jsou vylou?eny.

(7) V souladu s t?mito ustanoveními musí být smlouva ukon?ena písemn?.Kdykoli m??e být odesláno oznámení o deaktivaci ú?tu, které nevy?aduje zvláštní formu a v platnost vstoupí o ?ty?i (4) týdny pozd?ji.


7.Zm?ny ve smlouv?

Vyhrazujeme si právo kdykoli zm?nit smluvní podmínky ú?asti.Za tímto ú?elem budete o jakýchkoli zm?nách informováni e-mailem.Úpravy mohou být provád?ny zejména v souvislosti s odm?nami a procesem platby.Jestli?e pro vás úprava není p?ijatelná, m??ete smlouvu ukon?it.Vaše další ú?ast v partnerském programu poté, co zm?ny vstoupí v platnost, bude pova?ována za jejich p?ijetí.Tento právní d?sledek bude zmín?n v oznámení týkajícím se zm?ny.


8.D?v?rnost informací

(1) Veškeré informace, které vám budou poskytnuty, zejména obchodní a finan?ní informace, údaje o zákaznících a seznamy maloobchodních prodejc?, jako? i ceny a informace o nákupu budou pova?ovány za p?ísn? d?v?rné a nesmí být sd?lovány t?etím stranám ani vyu?ívány pro vaše vlastní obchodní ú?ely nebo jiné ú?ely, a? ji? p?ímo ?i nep?ímo.

(2) Toto se nevztahuje na informace, které jsou vám známy, p?ípadn? jsou ve?ejn? p?ístupné prost?ednictvím obecn? dostupných zdroj?, je? nejsou zdroji spole?nosti Douglas. Bez ohledu na toto ustanovení budete oprávn?ni poskytnout kopii takových informací v p?ípad? p?íslušného na?ízení soudu nebo správn?-právního ?ádu a jsou-li poskytovány ú?etním, právním zástupc?m nebo jiným povinným stranám jako d?v?rné, p?ípadn? pokud jste tak povinni u?init ze zákona.

(3) Tiskové zprávy týkající se spolupráce jsou v zásad? zakázány, nicmén? dohoda se spole?ností Douglas je mo?ná s tím, ?e je p?ed zve?ejn?ním vy?adován písemný souhlas spole?nosti Douglas.
9.Odpov?dnost spole?nosti Douglas

(1) Náš web budeme provozovat v rámci našich technických mo?ností.Na sí? pobo?ek, produkty spole?nosti Douglas a pou?ití našeho webu bez poruch a p?erušení provozu se nevztahují ?ádné sliby ani záruky.

(2) Spole?nost Douglas ponese odpov?dnost za jí zavin?né škody v p?ípad? porušení základních smluvních povinností (klí?ových úkol?) nebo nedodr?ení garantovaných vlastností.Bez ohledu na právní d?vody dále poneseme odpov?dnost pouze ve smyslu Zákona o odpov?dnosti za škodu zp?sobenou výrobkem, p?ípadn? pokud byla škoda zp?sobena hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním naší spole?nosti nebo našich pov??ených zástupc?.

(3) V p?ípad? porušení základních smluvních povinností z d?vodu mírné nedbalosti ponese spole?nost Douglas odpov?dnost nejvýše v mí?e obvykle p?edvídatelných škod, která nesmí p?esáhnout váš pr?m?rný p?íjem z reklamy podle této smlouvy.
11.R?zné

(1) Tato smlouva se ?ídí n?meckým právem.Výhradním místem soudní p?íslušnosti
je m?sto Hagen (Vestfálsko) v N?mecku. Vyhrazujeme si právo podat na vás ?alobu v míst? vaší soudní p?íslušnosti.Tato smlouva nesmí být p?evedena bez našeho písemného souhlasu.Spole?nost Douglas je oprávn?na svá práva a povinnosti podle této smlouvy p?evést na spole?nosti, v nich? spole?nost Douglas nebo jeden z jejích podílník?, a? ji? p?ímo ?i nep?ímo, dr?í podíl, a p?íslušným zp?sobem jim postoupit práva podle této smlouvy.

(2) Jestli?e jednotlivá ustanovení této smlouvy, a? ji? v celém rozsahu nebo ?áste?n?, jsou nebo se stanou neplatnými ?i nevymahatelnými, platnost ostatních ustanovení smlouvy tím nebude dot?ena.Toté? platí i v p?ípad? skuliny ve smlouv?.V rozsahu povoleném zákonem bude místo neplatných ?i nevymahatelných ustanovení, p?ípadn? k zapln?ní skuliny ve smlouv? vyu?íván p?íslušný p?edpis, který se co mo?ná nejvíce p?iblí?í p?edstavám partner? v okam?iku uzav?ení smlouvy.

(3) Je-li ve smyslu této smlouvy vy?adována písemná forma prohlášení,
je mo?né ji nahradit formou elektronickou (e-mail, fax).


K datu:01.06.2017

{/literal}